índex - bibliografia

27/12/12

Si a qui deus no pots pagar, humilment li has de parlar

Variants i sinònims: Si a qui deus no pots pagar, humilment li has de parlar (PUJOL I CAMPENY 2008).

Equivalents:

  • He that goes a borrowing goes a sorrowing (Trad.: El que demana un préstec deu una disculpa) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Qui n'a pas d'argent en bourse, qu'il ait du miel en bouche (Trad.: Qui no té pas diners a la bossa, que tingui mel a la boca) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
  • Quien miel no tiene en la bolsa, ha de tener miel en la boca [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 Explicació: Cal ésser humil amb els nostres creditors quan no podem pagar-los el que els devem, per tal d‟evitar represàlies (PUJOL I CAMPENY 2008).

Font: Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències