índex - bibliografia

31/10/07

La dona que és ben casada, no té sogra ni cunyada

Variants i sinònims:

 • La dona que és ben casada, no té sogra ni cunyada (SAURA 1884)
 • La millor casada es la que no té sogra ni cunyada (SAURA 1884)
Equivalents: Aquella es bien casada, que no tiene suegra ni cuñada [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: La dona que's ben casada, no té sogra ni cunyada | La millor casada es la que no té sogra ni cunyada (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Aquell sap que es salva, que l'altre no sap res

Variants i sinònims:

 • Aquell sap que es salva, que l'altre no sap res (SAURA 1884)
 • L'acte més bo que el savi pot fer, es complir el sant «deber» (SAURA 1884)
Equivalents: Aquel sabe que se salva, que el otro no sabe nada [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Aquell sap que's salva, que l'altre no sap res | L'acte més bo que'l sabi pot fer, es cumplir lo sant deber (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

És ric aquell que està bé amb Déu

Variants i sinònims:

 • És ric aquell que està bé amb Déu (SAURA 1884)
 • Qui té a Déu tot ho té (SAURA 1884)
Equivalents: Aquel es rico, que está bien con Dios [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Es rich aquell que está bé ab Déu | Qui té a Déu tot ho té (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

El millor orador, és el que es persuadeix a si mateix

Variants i sinònims: El millor orador, és el que es persuadeix a si mateix (SAURA 1884).

Equivalents: Aquel es buen orador, que así persuade la razón [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Lo millor orador, es lo que's persuadeix a si mateix (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

La millor festa de casa és quan toca la Tomasa

Variants i sinònims: La millor festa de casa és quan toca la Tomasa (SAURA 1884).

Equivalents: Aquel es buen dia cuando la sartén chilla [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: La millor festa de casa es quant toca la Tomasa (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Cent en boca i guarda la bossa

Variants i sinònims: Cent en boca i guarda la bossa (SAURA 1884).

Equivalents
: Apuntar y no dar [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Cent en boca y guarda la bossa (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

A portes tancades, el diable es torna

Variants i sinònims:

 • A portes tancades, el diable es torna (SAURA 1884)
 • Si tens la porta tancada, tindrás la testa guardada (SAURA 1884)
Equivalents: A puerta cerrada, no tiene el diablo entrada [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: A portas tancadas, lo diable's torna (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Aprenent de Portugal, que encara no sap cosir i ja vol tallar

Variants i sinònims: Aprenent de Portugal, que encara no sap cosir i ja vol tallar (SAURA 1884).

Equivalents
: Aprendiz de Portugal, no sabe coser y quiere cortar [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Aprenent de Portugal, que encara no sap cusir y ja vol tallar (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

A poc vi, cuitar-hi

Variants i sinònims: A poc vi, cuitar-hi (SAURA 1884).

Equivalents
: A poco pan, tomar primero [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: A poch vi, cuytarhi (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Pocs diners, poca música (o pocs sants Antonis)

Variants i sinònims: Pocs diners, poca música (o pocs sants Antonis) (SAURA 1884).

Equivalents: A poco dinero, poca salud [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Pochs diners, poca música, o pochs sants Antonis (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

A ca gros no cal dir-li quisso

Variants i sinònims: A ca gros no cal dir-li quisso (SAURA 1884).

Equivalents
:

 • A perro viejo nunca cuz, cuz [ES] (SAURA 1884)
 • A perro viejo no hay tus, tus [ES] (SAURA 1884)
Parèmia segons la font original: A cá gros no cal dirli quisso (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

30/10/07

Ai Déu meu (o gràcies Déu meu), el pare és mort i jo seré l'hereu

Variants i sinònims: Ai Déu meu (o gràcies Déu meu), el pare és mort i jo seré l'hereu (SAURA 1884).

Equivalents
: Apaña, suegro, para quien te herede, manto de luto y corazón alegre [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Ay Déu meu, o gracias a Déu, lo pare es mort y jo seré l'hereu (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

L'any dolent al forner posa content

Variants i sinònims:

 • L'any dolent al forner posa content (SAURA 1884)
 • Mala anyada, ganància per als forners (SAURA 1884)
Equivalents: Año malo, panadero en todo cabo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: L'any dolent al forner posa content | Mala anyada, ganancia per los forners (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

29/10/07

El mal any entra nedant

Variants i sinònims:

 • Any plujós, pagès ociós (SAURA 1884)
 • El mal any entra nedant (CORREAS-GARGALLO 2003)
 • Lo mal any entra nedant (SAURA 1884)
Equivalents:
 • Año lluvioso, échate de cobdo [ES] (SAURA 1884)
 • Il malanno entra nuotando [IT] (CORREAS-GARGALLO 2003)
 • Le mauvais an entre en nageant [FR] (CORREAS-GARGALLO 2003)
 • Lou marrit an vèn en nadant [OC] (CORREAS-GARGALLO 2003)
 • O mau ano entra nadando [PT] (CORREAS-GARGALLO 2003)
Parèmia segons la font original: Lo mal any entra nadant | Any plujós, pagés ociós (SAURA 1884).

Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • CORREAS-GARGALLO (2003) - Correas Martínez, Miguel; Gargallo Gil, José Enrique (2003): Calendario romance de refranes. Barcelona: Edicions Universitat de Barcelona.

Any d'ovelles, any d'abelles

Variants i sinònims: Any d'ovelles, any d'abelles (SAURA 1884).

Equivalents
: Año de ovejas, año de abejas [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Any de ovellas, any de abellas (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Any d'aranyons, pocs garberons

Variants i sinònims:

 • Any d'aranyoner, any de poc graner (SAURA 1884)
 • Any d'aranyons, pocs garberons (SAURA 1884)
Equivalents: Año de muchas endrinas, pocas hacinas [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Any de aranyons, pochs garberons | Any de aranyoner, any de poch graner (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Any de figaflors, any de plors

Variants i sinònims: Any de figaflors, any de plors. (SAURA 1884).

Equivalents
: Año de brevas, nunca lo veas [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Any de figas flors, any de plors (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Per Sant Tomàs, estira el porc pel nas, i qui no en té, estira el de sa muller

Variants i sinònims: Per Sant Tomàs, estira el porc pel nas, i qui no en té, estira el de sa muller (SAURA 1884).

Equivalents: Año acabado, cerdo encebado, que da pan y regalo [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Per sant Tomas, estira'l porch pel nas, y qui no'n té, estira'l de sa muller (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Tot té en el món sa cara lletja

Variants i sinònims: Tot té en el món sa cara lletja (SAURA 1884).

Equivalents: Anverso y reverso, así en lo próspero como en lo adverso [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Tot té en lo mon sa cara lletja (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

26/10/07

Les lleis, segons els temps

Variants i sinònims: 

 • Altres temps, altres costums (P: II, 5090)
 • Les lleis segons el temps (S&C: 48)
 • Les lleis, segons els temps (SAURA 1884)
Equivalents:
 • A nuevos hechos, nuevos consejos [ES] (SAURA 1884)
 • A nuevos tiempos, usos nuevos [ES] (MK: 13.977)
 • A nuevos tiempos, nuevas costumbres [ES] (DG: I i IX) - (S&C: 48)
 • A otros tiempos, otras costumbres. [ES] (MK: 13.976)
 • Autres temps, autres moeurs [FR] (DG: I i IX) - (S&C: 48)
 • Other times, other manners. [EN] (EPE: 547) - (S&C: 48)
Parèmia segons la font original: Las lleys, segons los temps (SAURA 1884). 


Explicació:
 • Amb el temps, les coses canvien (P: II, 5090)
 • Tot recordant-nos de la saviesa de Montesquieu, cal tenir present que els usos canvien no sols amb el pas del temps sinó també en funció de l’espai (SÁNCHEZ FÉRRIZ 2003).
 • Recomienda saber adaptarse a los cambios, así como a los nuevos hábitos y costumbres [ES] (S&C: 48)
 • Each succeeding generation has its own way of life and standard of behaviour [EN] (EPE: 547)
Font:

Qui en fa massa, també n'és

Variants i sinònims: Qui en fa massa, també n'és (SAURA 1884).

Equivalents: Antes se peca por carta de más, que de menos [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Quin fa massa, també n'es (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

L'home (o tot home) que vol mentir, gran memòria ha de tenir

Variants i sinònims:

Equivalents: El mentir pide memoria [ES] (SAURA 1884)

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Qui es vol casar, molt s'hi ha de pensar

Variants i sinònims:

 • Abans de casar, molt t'hi has de pensar (SAURA 1884) - (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Qui es vol casar, molt s'hi ha de pensar (SAURA 1884)
Equivalents:
 • Antes de que te cases, mira lo que te haces [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Antes que te cases, mira lo que haces [ES] (SAURA 1884).
 • Il ne faut pas agir à la légère en mariage (Trad.: No s’ha d’actuar a la lleugera en casament) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Marry in haste, repent in leisure (Trad.: Casat de pressa, penedit en l’oci) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Parèmia segons la font original: Qui's vol casar, molt s'hi ha de pensar (SAURA 1884).Explicació: consella meditar profundament el fet de casar-se (PUJOL I CAMPENY 2008).

Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.  

No envegis res de ningú, procura guanyar-ho tu

Variants i sinònims: No envegis res de ningú, procura guanyar-ho tu (SAURA 1884).

Equivalents: Antes que envidia, cava tu viña [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: No envegis res de ningú, procura guanyarho tú (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Guarda't de parlar, sense abans pensar

Variants i sinònims: Guarda't de parlar, sense abans pensar (SAURA 1884).

Equivalents: Antes de hablar, un Padre nuestro has de rezar [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Guardat de parlar, sense abans pensar (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

La primera informació no la creu lo bon varó

Variants i sinònims:

 • La primera informació no la creu lo bon varó (SAURA 1884)
 • No diguis molt bé del ruc, fins que el tinguis conegut (SAURA 1884)
 • Qui no conegui el subjecte, no formi d'ell mal suspecte (SAURA 1884)
Equivalents:
 • Antes de faltar, débeslo pensar (o mucho lo debes pensar) [ES] (SAURA 1884)
 • Antes que conozcas, ni alabes ni cohondas [ES] (SAURA 1884)
Parèmia segons la font original: No digas molt bé del ruch, fins que'l tingas conegut | Qui no conega al subjecte, no forme d'ell mal suspecte (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Barba blanca per marit, primer que jove esvanit

Variants i sinònims:

 • Barba blanca per marit, primer que jove esvanit (SAURA 1884)
 • Busca per marit de ta filla a home de seny per conduir-la (SAURA 1884)
Equivalents: Antes barba blanca para tu hija, que muchaco de crencha partida [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Busca per marit de ta filla a home de seny per conduhirla (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Cent anys ha que és mort el mut, i encara el cul li put

Variants i sinònims: Cent anys ha que és mort el mut, i encara el cul li put (SAURA 1884).

Equivalents
: Antaño me mordió el sapo, y ogaño se me hinchó el papo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Cent anys ha que's mort lo mut, y encara'l cul li put (SAURA 1884).

Nota
: Jo sempre ho havia sentit amb ruc, en lloc de mut.
Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

25/10/07

Anells en el dit, honra sense profit

Variants i sinònims:

 • Anells en el dit, honra sense profit (SAURA 1884)
 • qui en joies gasta el dot, de sa muller és Janot (SAURA 1884)
Equivalents: Anillo en el dedo, honra sin provecho [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Anells en lo dit, honra sense profit | Qui ab joyas gasta'l dot, de sa muller es Janot (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

El diable s'ha deslligat

Variants i sinònims: El diable s'ha deslligat (SAURA 1884).

Equivalents: Andar el diablo suelto [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Lo diable s'ha deslligat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

El diable va per casa

Variants i sinònims: El diable va per casa (SAURA 1884).

Equivalents: Andar el diablo en cantillana [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Lo diable va per casa (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

En el món tothom treballa per portar bona gramalla

Variants i sinònims: En el món tothom treballa per portar bona gramalla (SAURA 1884).

Equivalents
: Anda el hombre a trote por ganar capote [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: En lo mon tothom traballa per portar bona gramalla (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Per la vida es perd la vida

Variants i sinònims: Per la vida es perd la vida (SAURA 1884).

Equivalents: Anda el hombre a trote, para ganar su capote [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Per la vida's pert la vida (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Arrima't als bons, i seràs un d'ells

Variants i sinònims:

Equivalents:
 • Anda con viejo, y te dará buen consejo [ES] (SAURA 1884)
 • Arrímate a los buenos y serás uno de ellos [ES] (SAURA 1884)
 • Qui cum sapientibus graditur, sapiens erit [LL] (PERIS 2001) [Trad.: 'qui va amb savis serà savi']
Parèmia segons la font original: Arrimat als bons y serás un de ells | Per tenir bona opinió, procura anar ab lo bo (SAURA 1884).

Nota
: La sentència llatina qui cum sapientibus graditur, sapiens erit, segons Peris (2001), és treta del Llibre de proverbis de la Bíblia.

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

24/10/07

Si camines per mal lloc, creu-me, passa a poc a poc

Variants i sinònims: Si camines per mal lloc, creu-me, passa a poc a poc (SAURA 1884).

Equivalents: Anda con cuidado en sitio quebrado [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Si caminas per mal lloch, créume, passa poch á poch (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Diners i bogeria, no es poden amagar

Variants i sinònims: Diners i bogeria, no es poden amagar (SAURA 1884).

Equivalents
: Amor y dinero no puede estar encubierto [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Diners y bogeria, no's poden amagar (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

A moro mort, gran llançada

Variants i sinònims: A moro mort, gran llançada (SAURA 1884).

Equivalents: A moro muerto gran lanzada [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: A moro mort, gran llansada (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Amor i gravetat, no passen per un forat

Variants i sinònims: Amor i gravetat, no passen per un forat (SAURA 1884).

Equivalents
: Amor ni cata linaje, ni fe, ni pleito homenaje [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Amor y gravedat, no passan per un forat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

L'ase d'en Mora, de quantes veu s'enamora

Variants i sinònims: Ser un tastaolletes (SAURA 1884).

Equivalents:

 • Amor mesonero (o trompetero), cuantas veo, tantas quiero [ES] (SAURA 1884)
 • Culo veo, culo quiero [ES]
Parèmia segons la font original: Ser un tasta olletas | L'ase de'n Mora, de cuantas veu s'enamora (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Amor de boig, vós per a altre i jo per a vós

Variants i sinònims:

 • Amor de boig, vós per a altre i jo per a vós (SAURA 1884)
 • La persona més amada, d'altre sol estar prendada (SAURA 1884)
Equivalents: Amor loco, yo por vos y vos por otro [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Amor de boig, vos pera altre y jo pera vos (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

L'home que tracta amb amigues, mai li faltaran fatigues

Variants i sinònims: L'home que tracta amb amigues, mai li faltaran fatigues (SAURA 1884).

Equivalents: Amores livianos, atan al hombre de pies y manos [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: L'home que tracta ab amigas, may li faltaran fatigas (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Amors, penes i diners, no poden estar secrets

Variants i sinònims:

 • Amors, penes i diners, no poden estar secrets (SAURA 1884)
 • Amors, penes i diners, no poden restar secrets (PUJOL I CAMPENY 2008)
Equivalents:
 • Amores, dolores y dineros, no pueden estar encubiertos [ES] (SAURA 1884)
 • Amores, penas y dineros, no pueden estar encubiertos [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Il n'est pas fumée sans feu, ni amour sans quelque semblant (Trad.: No hi ha fumera sense foc ni amor sense alguna cosa semblant) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Love and cough cannot be hidden (Trad.: L’amor i el constipat no es poden amagar) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Parèmia segons la font original: Amors, penas y diners, no poden estar secrets (SAURA 1884).Explicació: El refrany ens parla de la impossibilitat d'ocultar cert tipus de coses, en aquest cas l'amor, les penes, els diners i els constipats (PUJOL I CAMPENY 2008).

Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.  

Amor de senyor, aigua en cistella

Variants i sinònims: Amor de senyor, aigua en cistella (SAURA 1884).

Equivalents
: Amor de señor, agua en cesto [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Amor de senyor, aygua en cistella (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Amor de pare, tot lo demés és aire

Variants i sinònims:

 • Amor de pare, tot lo demés és aire (SAURA 1884)
 • Qui té mare, té consol (SAURA 1884).
Equivalents: A más servir, menos valer [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Amor de pare, tot lo demés es ayre | Qui té mare, té consol SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Amor de noi, aigua en cistella

Variants i sinònims: Amor de noi, aigua en cistella (SAURA 1884).

Equivalents
: Amor de niño, agua en cesto (o agua en cestillo) [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Amor de noy, aygua en cistella (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Amistat per interès, no dura perquè no ho és

Variants i sinònims:

 • Amistat per interès, no dura perquè no ho és (SAURA 1884)
 • V. Busca l'amic i no el teu profit
 • De la dona interessada no prenguis amistança, car la pren i llest la llança (SAURA 1884)
Equivalents: Amistad por interés, no dura porque no lo es [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Amistat per interés, no dura perque no ho es | De la dona interesada no prengas amistansa, car la pren y llest la llansa (SAURA 1884).
Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Amor de gendre, bugada sense cendra

Variants i sinònims: Amor de gendre, bugada sense cendra (SAURA 1884).

Equivalents
: Amistad de yerno, sol en invierno [ES] (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Deixant fer a ton veí, et darà bon jorn de matí

Variants i sinònims: Deixant fer a ton veí, et darà bon jorn de matí (SAURA 1884).

Equivalents
: Amistad de vecindad, tolerancia y caridad [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Deixant fer a ton vehí, dará't bon jorn dematí (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Amic reconciliat, enemic doblat

Variants i sinònims: Amic reconciliat, enemic doblat (SAURA 1884).

Equivalents
: Amigo reconciliado, enemigo doblado [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Amich reconciliat, enemich doblat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

És doblada la maldat que es fa en senyal d'amistat

Variants i sinònims:

 • El porc més roí, menja el millor aglà (SAURA 1884)
 • És doblada la maldat que es fa en senyal d'amistat (SAURA 1884)
Equivalents: Amigo falso, es veneno oculto [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Es doblada la maldat que's fa en senyal de amistat | Lo porch mes ruhí, menja lo millor aglá (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

D'amics, pocs i bons

Variants i sinònims:

 • D’amics pocs i bons (PUJOL I CAMPENY 2008).
 • D'amics, pocs i bons (SAURA 1884).
Equivalents:
 • A quoi vont tant d‟amis ? Un seul suffit quand il nous aime (Trad.: Per què serveixen tants d’amics? Un de sol és suficient quan ens estima) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008).
 • Amigo de uno, enemigo de ninguno [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008).
 • Amigo de uno, y enemigo de ninguno [ES] (SAURA 1884).
 • Have but few friends but many acquaintances (Trad.: Tingues pocs amics i força coneguts) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008).
Parèmia segons la font original: De amichs, pochs y bons (SAURA 1884).


Explicació: És millor tenir pocs amics i bons. D'aquesta manera ens estalviarem tenir enemics (PUJOL I CAMPENY 2008)

Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.  

Molts amens, arriben al cel

Variants i sinònims: Molts amens, arriben al cel (SAURA 1884).

Equivalents: Amén, amén, sube al Edén (o al cielo llega) [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Molts amens, arriban al cel (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Sigues franc i net de cor, tracta a tothom amb amor

Variants i sinònims: Sigues franc i net de cor, tracta a tothom amb amor (SAURA 1884).

Equivalents: Ama y trata con cariño y serás correspondido [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Sias franch y net de cor, tracta a tothom ab amor (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

23/10/07

Qui més hi fa més hi perd

Variants i sinònims:

 • En l'hostal de l'Arropit, ben pagat i mal servit (SAURA 1884)
 • Qui més hi fa més hi perd (SAURA 1884)
Equivalents: A más servir, menos valer [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Qui més hi fa més hi pert | En l'hostal del Arropit, ben pagat y mal servit (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

A més pressa, més vagar

Variants i sinònims: A més pressa, més vagar (SAURA 1884).

Equivalents: A más prisa gran vagar (o más vagar) [ES] (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Mentre cria la dida bona vida; i quan la criatura és criada, ni dida ni dinada

Variants i sinònims: Mentre cria la dida bona vida; i quan la criatura és criada, ni dida ni dinada (SAURA 1884).

Equivalents: Ama sois, ama, mientras el niño mama; desde que no mama, ni ama ni nada [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Mentres cria la dida bona vida; y quant la criatura es criada, ni dida ni dinada (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Car és el bocí, que a un hom l'escanya

Variants i sinònims: Car és el bocí, que a un hom l'escanya (SAURA 1884).

Equivalents
: A malas hadas, malas bragas [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Car es lo bocí, que a un hom l'escanya (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Un remei per amarg que sia, sempre és remei

Variants i sinònims: Un remei per amarg que sia, sempre és remei (SAURA 1884).

Equivalents: Amarga es la quina, pero es al cabo medicina [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Un remey per amarch que sia, sempre es remey (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Tant guanyat i tant tingut, tant gastat i tant perdut

Variants i sinònims: Tant guanyat i tant tingut, tant gastat i tant perdut (SAURA 1884).

Equivalents
: Amanecer con plata y anochecer sin blanca [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Tant guanyat y tant tingut, tant gastat y tant perdut (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

A mal dir no hi ha res fort

Variants i sinònims:

 • A mal dir no hi ha res fort (SAURA 1884)
 • No hi ha cap poder prou fort, contra lo mal de la sort (SAURA 1884)
Equivalents: A mal decir no hay casa fuerte [ES] (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Quan no ajuda la ventura, saber sofrir és cordura

Variants i sinònims:

 • V. A les penes, punyalades
 • Al mal que no hi ha resistència, el millor remei és paciència (SAURA 1884)
 • Quan no ajuda la ventura, saber sofrir és cordura
Equivalents:
 • A los muertos se dice si quieren [ES] (SAURA 1884)
 • A mal dar, tomar tabaco [ES] (SAURA 1884)
 • Buen corazón quebranta mala ventura [ES] (SAURA 1884)
Parèmia segons la font original: Quant no ajuda la ventura, saber sufrir es cordura | A las penas punyaladas | Al mal que no hi ha resistencia, lo millor remey es paciencia (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Qui va molt espellifat, no està molt espellifat

Variants i sinònims: Qui va molt espellifat, no està molt espellifat (SAURA 1884).

Equivalents: A malas hadas, malas bragas [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Qui va molt espellifat, no está molt espellifat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

A mala nit, un bot de vi

Variants i sinònims:

 • A mala nit, un bot de vi (SAURA 1884)
 • El vi crida la son (SAURA 1884)
Equivalents: A mala cama, colchón de vino [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: A mala nit, un bot de vi | Lo vi crida la son (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Vés amb els bons i seràs un d'ells

Variants i sinònims: Vés amb els bons i seràs un d'ells (SAURA 1884).

Equivalents: Allégate a los buenos y serás uno de ellos [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Ves ab los bons y serás un d'ells (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Arreplegador de segó i escampador de farina

Variants i sinònims: Arreplegador de segó i escampador de farina (SAURA 1884).

Equivalents
:

 • Allegador de ceniza y derramador de la harina [ES] (SAURA 1884)
 • Amasaire de bren, esbarricaire de haria [OC]
Parèmia segons la font original: Arreplegador de segó y escampador de farina (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Vet aquí sant Roc i el gos

Variants i sinònims: Vet aquí sant Roc i el gos (SAURA 1884).

Equivalents: Allá va Sancho con su rocín [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Vet aquí san Roch y'l gos (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Van lleis (o van les lleis), conforme volen els reis

Variants i sinònims: Van lleis (o van les lleis), conforme volen els reis (SAURA 1884).

Equivalents:

 • Allá van leyes, donde quieren reyes [ES] (SAURA 1884)
 • Do quieres reyes, allá van leyes [ES] (SAURA 1884)
Parèmia segons la font original: Van lleys (o van las lleys), conforme volen los reys (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Qui grata on li pru, no fa agravi a ningú

Variants i sinònims: Qui grata on li pru, no fa agravi a ningú (SAURA 1884).

Equivalents: Allá va la lengua, do duele la muela [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Qui grata ahont li pru, no fa agravi a ningú (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

De llargues terres, grosses mentides

Variants i sinònims:

 • De llargues terres, grosses mentides (SAURA 1884)
 • De llunyanes terres, llargues mentides (SAURA 1884)
Equivalents: A luengas vias, luengas mentiras [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: De llargas terras, grossas mentidas | De llunyas terras, llargas mentidas (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

L'home sol, fa el que vol

Variants i sinònims: L'home sol, fa el que vol (SAURA 1884).

Equivalents: Al soltero, voluntad y dinero [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: L'home sol, fa lo que vol (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Val més tenir que penedir

Variants i sinònims: Val més tenir que penedir (SAURA 1884).

Equivalents: Al seguro llaman preso [ES] (SAURA 1884)

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

El ric sempre és cobdiciós, i el pobre és desitjós

Variants i sinònims:

 • El ric sempre és cobdiciós, i el pobre és desitjós (SAURA 1884)
 • Repara a l'opulent, quant més roba més fred sent (SAURA 1884)
Equivalents: Al rico y al pobre, no oiréis que les sobre [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Lo rich sempre es codiciós, y lo pobre es desitjós | Repara al opulent, quant més roba més fret sent (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

La millor sort i ventura, és tenir renda segura

Variants i sinònims:

 • La millor sort i ventura, és tenir renda segura (SAURA 1884)
 • Renda gran és l'estalvi (SAURA 1884)
 • Tenir renda i no gastar, és modo cert de guanyar (SAURA 1884)
Equivalents: Alquimia probada, es tener renta y no gastar nada [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: La millor sort y ventura, es tenir renda segura | Renda gran es l'estalvi | Tenir renda y no gastar, es modo cert de guanyar (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Massa bo vol dir ase

Variants i sinònims: Massa bo vol dir ase (SAURA 1884).

Equivalents: Al que se vuelve (o al que se hace) de miel, lo comen las moscas [ES] (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Per a qui no té sembrats, agost és març

Variants i sinònims: Per a qui no té sembrats, agost és març (SAURA 1884).

Equivalents: A los muertos se dice si quieren [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Pera qui no té sembrats, agost es mars (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

On (o allí on) no n'hi ha, el rei hi perd els drets

Variants i sinònims: On (o allí on) no n'hi ha, el rei hi perd els drets (SAURA 1884).

Equivalents: Al que no tiene, el rey le hace libre o quito [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Ahont (o alli ahont) no hi ha, el rey hi pert los drets (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Al qui mal viu la por el segueix

Variants i sinònims: Al qui mal viu la por el segueix (SAURA 1884).

Equivalents
: Al que mal vive el miedo le sigue [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Al qui mal viu la por li segueix (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Qui té mal de cap que se'l passi

Variants i sinònims:

 • Qui té cucs que peli fulla (SAURA 1884)
 • Qui té mal de cap que se'l passi
 • Qui té mals de cap, que se'ls passe (SAURA 1884)
 • Qui té pa sec que faci sopes, i qui té pa tou faci rostes (SAURA 1884)
Equivalents:
 • A quien Dios se la diere, san Pedro se la bendiga [ES] (SAURA 1884)
 • Al que le duela la muela, que se la saque (o échela fuera) [ES] (SAURA 1884)
Parèmia segons la font original: Qui té mal de cap que se'l passe | Qui té cuchs que pele fulla | Qui té pa sech que fasse sopas, y qui té pa tou fassi rostas (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Primer morir que deixar de viure

Variants i sinònims:

 • A qui es mor de por li fan la sepultura de cagallons (SAURA 1884)
 • L'home covard mor espaterrat (SAURA 1884)
 • Primer morir que deixar de viure (SAURA 1884)
 • V. Qui no s'arrisca no pisca
Equivalents: Al que de miedo se muere, de cagajones le hacen la sepultura [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: A qui's mor de por li fan la sepultura de cagallons | Qui no s'arrisca no pisca | Primer morir que deixar de viurer | L'home cobart mor espatarrat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

A bona gana, és inútil la salsa

Variants i sinònims: A bona gana, és inútil la salsa (SAURA 1884).

Equivalents
: Al que bien come el pan, es pecado darle ajo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: A bona gana, es inútil la salsa (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Als joves i pollins, poca llibertat i bons bocins

Variants i sinònims: Als joves i pollins, poca llibertat i bons bocins (SAURA 1884).

Equivalents
: Al potro y al mozo, el ataharre flojo y apretado el bozo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Als joves y pollins, poca llibertat y bons bocins (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Lo darrer tanca la porta

Variants i sinònims: Lo darrer tanca la porta (SAURA 1884).

Equivalents: Al postrero, muerde el perro [ES] (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

La vergonya cria ronya

Variants i sinònims:

 • La vergonya cria ronya (SAURA 1884)
 • La vergonya danya al pobre (SAURA 1884)
 • Qui té vergonya té mal any (SAURA 1884)
Equivalents: Al pobre no es provechosa la vergüenza [ES] (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Al pobre, el sol se'l menja

Variants i sinònims:

 • Al pobre, el sol se'l menja (SAURA 1884)
 • Al pobre, tothom li va a sobre (SAURA 1884)
 • Poeta pobre no fa bon vers (SAURA 1884)
Equivalents: Al pobre, el sol se lo come [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Al pobre, 'l sol se'l menja | Al pobre, tothom li va á sobre (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

A perill prompte, remei cuitat

Variants i sinònims: A perill prompte, remei cuitat (SAURA 1884).

Equivalents
: Al peligro con tiento y al remedio con tiempo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: A perill prompte, remey cuytat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

22/10/07

Si en vols se va morir de fam

Variants i sinònims:

 • Si en vols, es diu als malalts (SAURA 1884)
 • Si en vols se va morir de fam (SAURA 1884)
Equivalents: A los muertos se dice si quieren [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Si'n vols se va morir de fam | Si'n vols, se diu als malalts
(SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Boigs (o ximples) tenen ventura (o sort)

Variants i sinònims:

 • Boigs (o ximples) tenen ventura (o sort) (SAURA 1884)
 • Als pastorets se'ls apareix la Mare de Déu (SAURA 1884)
Equivalents: A los bobos se les aparece la Madre de Dios [ES] (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Qui per si no té cervell, com pot donar bon consell?

Variants i sinònims: Qui per si no té cervell, com pot donar bon consell? (SAURA 1884).

Equivalents: Al necio no le pidas consejo [ES] (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Si saps un necessitat, socórre'l ben aviat

Variants i sinònims: Si saps un necessitat, socórre'l ben aviat (SAURA 1884).

Equivalents: Al necesitado, dale la mano [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Si sabs un necessitat, socórre'l ben aviat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Pot petit aviat és ple

Variants i sinònims: Pot petit aviat és ple (SAURA 1884).

Equivalents: Al menguado no le pidas grandeza [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Pot petit aviat es plé (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

21/10/07

Esdevé la honra a qui no la mereix

Variants i sinònims:

 • Al pitjor ase, la millor albarda (SAURA 1884)
 • Esdevé la honra a qui no la mereix (SAURA 1884)
Equivalents: Al más ruin cerdo (o puerco), la mejor bellota [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original: Esdevé la honra á qui no la mereix (SAURA 1884).

Nota
: Penso que té el mateix sentit una parèmia que diu: Al pitjor ase, la millor albarda (Nota meva).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Al marit, amar-lo com amic i témer-lo com enemic

Variants i sinònims: Al marit, amar-lo com amic i témer-lo com enemic (SAURA 1884).

Equivalents
: Al marido amarle como amigo, y temerle como enemigo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Al marit, amarlo com amich y témerlo com enemich (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

El lladre naturalment, té peresa i no és valent

Variants i sinònims: El lladre naturalment, té peresa i no és valent (SAURA 1884).

Equivalents: Al malvado, solo el vicio le hace osado [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Lo lladre naturalment, té peresa y no es valent (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

D'un mal pas, sortir-ne prompte

Variants i sinònims:

 • D'un mal pas, sortir-ne prompte (SAURA 1884)
 • Mal pas, passar-lo de pressa (SAURA 1884)
Equivalents: A (o al) mal camino darle priesa [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: De un mal pas, surtirne prompte | Mal pas passarlo depressa (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

20/10/07

Corregir el mestre

Variants i sinònims: Corregir el mestre (SAURA 1884).

Equivalents
: Al maestro, cuchillada [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original: Corregir al mestre (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Amb amor és obeit qui ajuda al pobre i consola a l'afligit

Variants i sinònims:

 • Amb amor és obeit qui ajuda al pobre i consola a l'afligit (SAURA 1884)
 • Per amor (o desig) que té del bou, llepa el llop el jou (SAURA 1884)
Equivalents: Al llamado del que le piensa, viene el buey a la melena [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Ab amor es obehit qui ajuda al pobre y consola al afligit | Per amor ó desitj que té del bou, llepa'l llop lo jou (SAURA 1884).

Font
: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

La ignorància és arribada, i li han fet una gran entrada

Variants i sinònims: La ignorància és arribada, i li han fet una gran entrada (SAURA 1884).

Equivalents: Al ignorante osado, la ignorancia da la mano [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: La ignorancia es arribada, y li han fet una gran entrada (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

19/10/07

La fortuna, és dels atrevits

Variants i sinònims:

 • Home covard, no troba dona bonica (SAURA 1884)
 • La fortuna és dels atrevits (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • La fortuna, és dels atrevits (SAURA 1884)
Equivalents:
 • Al hombre osado, la fortuna le da la mano [ES] (SAURA 1884)
 • Fortune favours the brave (Trad.: La fortuna afavoreix al valent) [EN] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Hombre osado, fortuna le da la mano [ES] (PUJOL I CAMPENY 2008)
 • Le succès fut toujours un enfant de l'audace (Trad.: L’èxit és sempre un fill de l’audàcia) [FR] (PUJOL I CAMPENY 2008)
Parèmia segons la font original: Home cobart, no troba dona bonica | La fortuna, es dels atrevits (SAURA 1884).

Explicació: Tan sols aquells que arrisquen aconsegueixen fortuna (PUJOL I CAMPENY 2008).

Font:
 • Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.
 • Afra Pujol i Campeny (2008): Els refranys: estudi i equivalències.  

A l'home major, donar-li honor

Variants i sinònims: A l'home major, donar-li honor (SAURA 1884).

Equivalents
: Al hombre mayor, darle honor [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Al home major, donarli honor (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Fes bé i no facis mal, que altra cosa no et cal

Variants i sinònims:

 • Fes bé i no facis mal, que altra cosa no et cal (SAURA 1884)
 • Lo fi final, servir a Déu i no fer mal (SAURA 1884)
Equivalents: Al hombre inocente, Dios endereza la simiente [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Fés bé y no fasses mal, que altra cosa no't cal | Lo fi final, servir á Dèu y no fer mal (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Amb el pa a les alforges (o a les mans) hi ha qui es moriria de fam

Variants i sinònims: Amb el pa a les alforges (o a les mans) hi ha qui es moriria de fam (SAURA 1884).

Equivalents
: Al hombre descuidado, se le hiela el pan en el horno [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Ab lo pa á las alforjas ó á las mans hi ha qui's moriria de fam (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

A l'home gelós, d'un mal fer-n'hi dos

Variants i sinònims: A l'home gelós, d'un mal fer-n'hi dos (SAURA 1884).

Equivalents
: Al hombre celoso, el cuerno en el ojo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Al home gelós, de un mal ferni dos (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Més val fortuna que saber

Variants i sinònims: Més val fortuna que saber (SAURA 1884).

Equivalents
: Al hombre afortunado, la perra le parirá lechones [ES] (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Si vols ser ben casat, casa't en (o pel) veïnat

Variants i sinònims:

Equivalents: Al hijo de tu vecina, quítale el moco y cásale con tu hija [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
:
 • Si vols esser ben casat, cásat en ó pel vehinat (SAURA 1884)
 • Si voldrás ben acertar, al carrer t'has de casar (SAURA 1884)
Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

A l'home ric, no li toquis el vestit

Variants i sinònims: A l'home ric, no li toquis el vestit (SAURA 1884).

Equivalents
: al hijo del rico no le toques el vestido [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: al home rich, no li toquis lo vestit (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Per ferrer un home fet, i per lletres lo noiet

Variants i sinònims: Per ferrer un home fet, i per lletres lo noiet (SAURA 1884).

Equivalents: Al herrero con barbas, y a las letras con babas [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Per ferrer un home fet, y per lletras lo noyet (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

No roben res que menja

Variants i sinònims: No roben res que menja (SAURA 1884).

Equivalents: Alhaja que tiene boca, ninguno la toca [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: No roban res que menja (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

13/10/07

Per treballar gran peresa, per menjar molta prestesa

Variants i sinònims: Per treballar gran peresa, per menjar molta prestesa (SAURA 1884).

Equivalents: Al hacer temblar, y al comer sudar [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Pera traballar gran peresa, pera menjar mòlta prestesa
(SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Al gust estragat, el dolç li és amarg

Variants i sinònims:
 • Al gust estragat, el dolç li és amarg (SAURA 1884)
 • qui té sal a la boca, no coneix la mel (SAURA 1884)

Equivalents: Al gusto dañado o estragado, lo dulce es amargo [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
:

 • Al gust estragat lo dols li es amarch (SAURA 1884)
 • Qui té sal a la boca, no coneix la mel (SAURA 1884)

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Algú seu en aqueix banc que a ell no aprofita i a altre fa dany

Variants i sinònims: Algú seu en aqueix banc que a ell no aprofita i a altre fa dany (SAURA 1884).

Equivalents
: Alguno está en el escaño que así no aprovecha, y á otro hace daño [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Algú seu en aqueix banch que asi no aprofita y á altre fa dany (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

10/10/07

Agutzil descuidat, lladres cada mercat

Variants i sinònims: Agutzil descuidat, lladres cada mercat (SAURA 1884).

Equivalents
: Al fuego el agua domina, ante ésta el hombre se inclina [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Agutzil descuydat, lladres cada mercat (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Si no vols pregar en va, porta el barret a la mà

Variants i sinònims: Si no vols pregar en va, porta el barret a la mà (SAURA 1884).

Equivalents: Algo valen cabezadas oportunamente dadas [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Si no vols pregar en va, porta'l barret a la ma (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Es ven a pes, quelcom és

Variants i sinònims:

 • Déu n'hi do, encara que costi poc (SAURA 1884)
 • Es ven a pes, quelcom és (SAURA 1884)
Equivalents: Algo es queso, pues se da por peso [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Dèu n'hi dó, encara que coste poch | Se vén á pes colcom es (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

El que és mal guanyat el diable s'ho emporta

Variants i sinònims: El que és mal guanyat el diable s'ho emporta (SAURA 1884).

Equivalents: Algo ajeno no hace heredero [ES] (SAURA 1884)

Parèmia segons la font original
: Lo que es mal guanyat lo diable s'ho emporta (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

Qui xerra paga

Variants i sinònims:

Equivalents: Al gallo que canta, le aprietan la garganta [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Qui xarra paga | Qui la confessa que la pague (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.

El foc té aturador, que l'aigua no

Variants i sinònims: El foc té aturador, que l'aigua no (SAURA 1884).

Equivalents: Al fuego el agua domina, ante ésta el hombre se inclina [ES] (SAURA 1884).

Parèmia segons la font original
: Lo foch té aturador, que l'aygua no (SAURA 1884).

Font: Santiago Ángel Saura (1884): Refranero castellano-catalán. Refranes, adagios, proverbios, aforismos, frases proverbiales, etc. Separata del novísimo Diccionario Manual de las lenguas castellana-catalana. Barcelona: Librería de Esteban Pujal, editor.